logo logo
 • fotoslide

  DESIGNOVÉ PODLAHY

  moderní broušené stěrky

  více zde
 • fotoslide

  BROUŠENÉ BETONY

  moderní broušené a leštěné betony

  více zde
 • fotoslide

  BROUŠENÉ BETONY

  moderní broušené a leštěné betony

  více zde
 • fotoslide

  GROUTEX

  kotevní, výplňové a reprofilační malty

  více zde
 • fotoslide

  STABILNÍ FIRMA

  jsme tu pro vás od roku 1995

 • ÚVOD
 • O FIRMĚ
 • AKTUALITY
 • 2008

Aktuality 2008

Uložení ložisek mostu na Groutex, Kroměříž

05. 12. 2008 | Nově osazovaná speciální (gumová) ložiska jsou ukládána na zálivku Groutex 601 a výplňovou maltu Groutex Fill-In místo původně plánované betonové směsi, jejíž použití se z praktických důvodů ukázalo jako velice pracné a obtížně realizovatelné.

Od června tohoto roku probíhá v centru Kroměříže oprava mostu ev.č. 36733-1 přes řeku Moravu, kterou realizují SKANSKA DS a JHP Mosty. Během opravy jsou vyměňována také mostní ložiska na obou březích.

Původní zadání uložení speciálních ložisek na betonovou směs se jevilo jako velmi složité a pracné, vzhledem k přístupu, nedostatku místa (úzký prostor) a také teplotám, které se v době konaní akce pohybovaly kolem bodu mrazu. Z toho důvodu bylo navrženo využít vysokopevnostní malty bez smrštění z řady GROUTEX. Realizace probíhala v několika etapách:

 • podepření ramen mostu hydraulickými zvedáky
 • odstranění stávajících nevyhovujících ložisek
 • výroba a osazení rámečků pro nový základ pod ložiska
 • do připraveného rámečku je pomocí membránového čerpadla Inomat načerpána zálivka Groutex 601
 • po jejím zatuhnutí (za 1,5 dne odzkoušena pevnost 27 MPa) je na ní osazeno nové mostní ložisko
 • prostor mezi ložiskem a tělesem mostu je ze tří stran uzavřen dalším rámečkem, který je uchycený pomocí svěrek na ložisko
 • volnou stranou v rámečku je opět pomocí čerpadla prostor vyplněn tixotropní maltou Groutex Fill-In, po lehkém zavadnutí jejího povrchu je přebytek materiálu zarovnán stěrkou.

V jednotlivých etapách byly malty chráněné proti nepříznivým teplotám pomocí polystyrenových desek. Rychlejšího náběhu tuhnutí obou použitých malt bylo dosaženo pomocí přídavku rychlovazného cementu Multifix Rapide (další informace viz "Zimní opatření při práci s maltami Groutex".

Schválení materiálů Groutex na stavby ŘSD

13. 11. 2008 | Schválení materiálů Groutex na stavby ŘSD.

Schválení používání materiálů výrobkové řady GROUTEX na stavbách Ředitelství silnic a dálnic.

Malty z řady Groutex obdržely CE-certifikát

01. 10. 2008 | Malty z řady Groutex obdržely CE-certifikát.

Materiály výrobkové řady GROUTEX 6 obdržely CE-certifikát.

Podlití jeřábové dráhy v areálu Alstom, Brno

22. 08. 2008 | Jeřábová dráha skladovací plochy firmy Alstom byla podlita materiálem Groutex 601.

Podlití jeřábové dráhy na nově budované skladové ploše Alstom.
Po výstavbě nové skladové plochy došlo k osazení vodících kolejnic jeřábové dráhy. Prostor mezi podložkou kolejnice a betonovým základem vzniklým při rektifikaci byl vyplněn vysokopevnostní nesmrštivou zálivkou Groutex 601. Pro vymezení prostoru pro zálivku byl místo klasických bednících prvků (desky) použit systém nalepovacích bednících pásků, který zvýší produktivitu práce a sníží pracnost přípravy.

Oprava historického mostu, Žďár n/Sázavou

13. 08. 2008 | Probíhá oprava historického mostu ve Žďáře nad Sázavou s použitím materiálu Groutex Pac.

Od března probíhá rozsáhlá rekonstrukce barokního mostu ev.č. 37-048, který leží na silnici I.třídy a je silně zatěžován tranzitní dopravou směrem na Pardubice a Hradec Králové. Po dobu opravy, která potrvá zhruba do října, je provoz sveden na mostní provizorium.
Most byl celkově odstrojen až na roznášecí železobetonovou desku z rekonstrukce z roku 1947, provedeno odspárování průsaky zvětralé spárovací malty mezi kameny, otryskání a snesení kamenických prvků. Silně poškozené kameny a kvádry jsou postupně nahrazovány novými.
Nové spárování kamenů, usazení a přezdění kamenických prvků je prováděno vysokopevnostní maltou GROUTEX Pac. Hlavním dodavatelem stavby jsou SMP Praha, kamenické práce uskutečňuje Gema Praha.

Spárování dlažby na mostě, Hluboká n. Vltavou

02. 07. 2008 | Spárování dlažby na rekonstruovaném mostě do zámku Hluboká nad Vltavou materiálem Groutex Pavement.

V letošním roce probíhá další etapa rekonstrukce jednoho z nejhezčích zámků v republice - Hluboká nad Vltavou. Při rekonstrukci mostu, kterou provádí firma Kamenictví Suchý byly použity materiály Multicret DS 2000 (izolační stěrka) a Groutex Fill-In a Groutex Pavement při spárování historické dlažby.

Venkovní skladová plocha firmy Alstom, Brno

06. 06. 2008 | Betonová plocha železničního skladu firmy Alstom Brno.

Během června a částečně i července budujeme na několik etap venkovní skladové plochy u železniční vlečky v areálu strojírenského podniku Alstom Brno. Celková výměra nové plochy je cca 3000 m2. V následné etapě bude nad skladovým areálem vybudován portálový jeřáb.

Podinjektování průmyslové podlahy, Brno

04. 05. 2008 | Vysokopevnostní malta Groutex 6003 pomáhá stabilizovat vertikálně se pohybující pole průmyslové betonové podlahy v rozsáhlém skladovacím objektu.

Jednou z vad průmyslových podlah bývají zdvižené okraje jednotlivých, dilatacemi oddělených desek betonové podlahy. Příčin vzniku této poruchy může být více, ale důsledkem je vzájemný pohyb (pokles a zvednutí - střih) sousedících desek při jejich zatížení pojezdem např. skladovací techniky. V tomto konkrétním případě to byly skladovací vozíky o hmotnosti až 8 tun.
Spolehlivou a řadou aplikací ověřenou metodou odstranění této závady je dostatečné a kvalitní podinjektování desek vysokopevnostní cementovou zálivkou Groutex 6003. Podle projevů a charakteru závady se nejprve provedou vrty vedoucí přes desku na úroveň podloží v potřebném rastru kolem okrajů sousedících desek (podél dilatační spáry). Poté se pod desku nainjektuje s dostatečným tlakem cementová zálivka, která vyplní dutiny vzniklé zdvižení okrajů desek (případně zvětšené i udusáním podloží provozem při pojezdu techniky). Spolehlivou kontrolou vyplnění dutin je vyvěrání materiálu okolními vrty při čerpání a následné ukončení sedání (ztráty) materiálu ve vrtech při přerušení injektáže.
Podlaha je opět provozuschopná cca po 2-4 dnech (hlavně podle velikosti poruchy a stupně zatížení podlahy).

Vyplnění dutin pod spiroly, Brno

01. 03. 2008 | Využití materiálů Groutex a Multifix Rapide při výstavbě obytného komplexu v Medlánkách při podlévání, chemickém bednění a injektáži.

Oblasti použití materiálů:

 • Groutex 601 - podlévání prefabrikovaných nosných sloupů konstrukce bytového komplexu
 • Groutex Fill-In - chemické bednění při výstavbě vzniklé spáry mezi monolitickými nosnými stěnami a spiroly stropů
 • Groutex 601 - injektáží vyplnění vzniklé dutiny mezi nosnými stěnami a spiroly
 • Multifix Rapide - rychlocement k případnému dodatečnému utěsnění

Postup při výplni dutiny mezi nosnými stěnami a spiroly stropů:

 • načerpání tixotropní směsi Groutex Fill-In pomocí membránového čerpadla do vzniklé spáry
 • umístění injektážních a výpustných hadiček do spáry a směsi Fill-In, případně i pomocí rychletuhnoucího cementu Multifix Rapide
 • po ztvrdnutí chemického bednění ve sparách čerpání řídké zálivky Groutex 601 membránovým čerpadlem přes injektážní hadičku do spár
 • postupné zaškrcování výpustných hadiček při plnění spáry, případné utěsnění průsaku materiálem Multifix Rapide
 • zaškrcení čerpací hadičky při dokončení injektáže

Nové haly firmy Sita, Brno

26. 02. 2008 | Výstavba nových hal zpracovatele odpadů Sita v Brně - podlahy a kotvení a podlévání konstrukce haly nesmrštivou zálivkou GROUTEX.

Během měsíce února jsme uskutečnili pokládku nových průmyslových betonových podlah ve skladových halách brněnského zpracovatele odpadů Sita. Areál firmy se dále rozšiřuje výstavbou nových halových prostor. Zde na betonové základy rektifikujeme a kotvíme ocelové patky, na které budou uloženy nosné sloupy nové haly.
Ke kotvení je použita jednoduchá technologie - ocelová patka nesená a do základu ukotvená betonářskou ocelí (žebírky), celkem je takto uchyceno 32 patek.

Postup:

 • rozměření míst ukotvení patek na betonovém základu
 • jádrové vrtání otvorů pro kotvy (betonářskou ocel)
 • částečné vyplnění otvorů nesmrštivou zálivkou GROUTEX 6003
 • zapuštění oceli do kotevní malty a lehké přeplnění kotevních otvorů, začištění okolí
 • nasazení patky na vyčnívající kotevní tyče (patka slouží jednoduše jako šablona pro správné umístění tyčí) a zatuhnutí malty v kotevních otvorech
 • následný den výšková rektifikace patky pomocí laseru, přichycení patky ke kotvám bodovým svárem
 • osazení dřevěného rámečku kolem patky, dvě strany nadoraz, dvě protilehlé strany s 2-3 cm přesahem pro nalévání zálivkové malty Groutex 6003 a kontrolu podtečení směsi na protilehlé straně
 • provedení zálivky patky do výšky horní hrany patky
 • po zavadnutí materiálu do plastické zavlhlé konzistence sejmutí dřevěného rámečku a zaříznutí přesahující malty na hranu ocelové patky
 • po zatvrdnutí materiálu celkové svaření přesahujících kotevních prutů s patkou a začištění svárů
 • následně na takto rektifikováné sloupky budou osazovány nosné sloupy haly.

Prodloužení STO a certifikátu Groutex

10. 01. 2008 | Prodloužení STO a certifikátu Groutex do 31. 12. 2008.

Vzhledem k blížícímu se ukončení přechodného období pro posuzování shody výrobků podle NV č.163/2002 Sb. v pozdějších zněních a zařazení těchto výrobků podle norem ČSN EN řady 1504 bylo dne 10.1.2008 v rámci pravidelného dohledu nad způsobem kontroly výrobku rozhodnuto dozírající AO (Qualiform) o prodloužení stavebního technického osvědčení č. 238-STO/001-1d/2005 a certifikátu výrobkové řady malt GROUTEX.

Kontakt Tetčice

Sídlo firmy a prodejní sklad:

PROFIMAT s.r.o.
Rosická 359,
664 17 Tetčice
546 410 075
IČ: 60738901,
DIČ: CZ60738901

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba:

  Po-Pá 8:00–12:00, 13:00–16:00 h

Mapa Tetčice

Kontakt Praha

Expediční sklad v Praze:
Zde pouze výdej materiálu!

Lagermax spedice a logistika s.r.o.
U Prioru 1/1059,
161 00 Praha 6
220 196 634 Alena Paulíková
220 196 382 Monika Janoušková

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
uveďte místo vyzvednutí - sklad Praha

Provozní doba:

  Po-Pá 7:30–16:30 h


Mapa Praha

Kontakt Hranice

Expediční sklad v Hranicích:
Zde pouze výdej materiálu!

STAVBY OMO s.r.o.
Tovární ulice, před č.p. 1957
753 01 Hranice
602 685 503 p. Hub
725 746 871 p. Dagmar Haitlová

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
uveďte místo vyzvednutí - sklad Hranice

Provozní doba:

  Po-Pá 7:00–14:00 h


Mapa Hranice      Profimat © 1995– | HV