logo logo
 • fotoslide

  DESIGNOVÉ PODLAHY

  moderní broušené stěrky

  více zde
 • fotoslide

  BROUŠENÉ BETONY

  moderní broušené a leštěné betony

  více zde
 • fotoslide

  BROUŠENÉ BETONY

  moderní broušené a leštěné betony

  více zde
 • fotoslide

  GROUTEX

  kotevní, výplňové a reprofilační malty

  více zde
 • fotoslide

  STABILNÍ FIRMA

  jsme tu pro vás od roku 1995

Ceník služeb

Ceník stavební chemie (č.30 s platností od 1. 12. 2022)
Orientační ceník průmyslových podlah (č.24 s platností od 1. 7. 2014)

Obchodní podmínky

OP č. 8 s platností od 1. 1. 2013
1. Úvod a definice

1.1 Obchodní podmínky (dále jen „OP“) definují konkrétní rámec pro obchodní vztahy mezi firmou Profimat s.r.o. („prodávající“) a obchodními partnery („kupující“) nad rámec obchodního zákoníku (č. 513/91 Sb. v platném znění). Jsou číslovány a označeny datem od kterého vstupují v platnost do vydání nových OP.

1.2 Firemní nabídka produktů pro prodej a realizace je k dispozici na internetových stránkách firmy Profimat nebo v jiných prezentačních formách (katalogy, prospekty, CD-ROMy atd.).

1.3 Dokumenty jsou zmiňovány ve formě papírové podoby („PP“) nebo v elektronické podobě („EP“), např. ve formátech pdf, html apod.
1.4 „Agentura“ je firma provádějící mimosoudní, soudní, primární a sekundární inkaso (vymáhání pohledávek). Rozumí se jí společnost Brnokonzult s.r.o., IČ 49971239, se sídlem v Brně, www.brnokonzult.cz.

1.5 „Spolek“ se rozumí společnost pro rozhodování sporů vzniklých z obchodního vztahu mezi firmou Profimat a obchodním partnerem. Spory vznikající z kupní smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány rozhodcem v rozhodčím řízení dle zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů podle Pravidel rozhodčího řízení vydaných Spolkem rozhodců s.r.o., se sídlem Brno, Bohuslava Martinů 59, IČ 28283350, zveřejněných na internetové adrese www.spolekrozhodcu.cz (dále jen „Pravidla“). Rozhodce bude určen dle Pravidel správcem seznamu rozhodců. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost se s Pravidly seznámit a také tak před podpisem smlouvy učinily. Dle dohody smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) jsou Pravidla (v EP na výše uvedené adrese) nedílnou součástí obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Ceny

2.1. Prodejní ceny jsou pro platné období vyhlášeny prodávajícím prostřednictvím ceníků a rozumí se jimi ceny bez DPH. K těmto cenám je připočítána DPH, která je stanovena příslušným platným zákonem. Ceny nezohledňují jakékoli dopravní náklady zakoupeného zboží ke kupujícímu.

2.2. Ceny jsou uvedeny na internetových stránkách firmy, prezentačních CD-ROMech a dále v cenících jednotlivých produktů nebo jiných prezentačních materiálech. Jsou-li ceny na těchto médiích odlišné, platí ceny v platných cenících, které jsou odběrateli k dispozici v prodejním skladě firmy (PP) a na veřejně přístupných internetových stránkách firmy (EP).

2.3. Stálým zákazníkům (obchodním partnerům) a prodejním organizacím jsou poskytovány zákaznické odběrové slevy a prodejní (dealerské) slevy. Tyto slevy jsou přiznávány podle odběrních obratů (bez DPH) za uplynulý kalendářní rok a platí následující kalendářní období.

2.4. Kromě základních obchodních slev může prodávající poskytnout i další cenová zvýhodnění, např. při větším odběru, za platbu v hotovosti, při jednorázovém zvýšeném odběru na konkrétní obchodní případ, na základě rámcové kupní smlouvy s kupujícím atd.

2.5. Na zboží, které je ve zvláštních akcích slev se nevztahují žádné jiné slevy, jde o konečné ceny stanovené dohodou.

2.6. V případě, že odběratel nemá při následném odběru uhrazenou předchozí fakturu(y) za zboží ani 30 dní po její(ich) splatnosti je prodávající oprávněn kupujícímu zpřísnit přiznaná cenová zvýhodnění, odejmout je zcela nebo odmítnout plnit novou objednávku.

2.7. Všechny procentuální úpravy cen jsou vztaženy k cenám bez DPH.

3. Objednávky

3.1. Při nákupu jsou přijímány výhradně objednávky doručené formou písemnou (PP) nebo e-mailovou (EP).

3.2. Telefonické objednávky jsou akceptovány pouze ve výjimečných případech okamžité potřeby zboží a předpokládají odběr ještě téhož dne. Prodávajícím může být vyžadováno dodatečné zaslání objednávky, zvláště u kupujících, u kterých jsou čísla objednávek účetním postupem svázána s následující platbou za zboží. V případě, že zboží nebude téhož dne vyzvednuto, není možné zaručit, že bude následující dny již k dispozici, pokud nebude dodatečně objednáno písemnou formou.

3.3. Při první objednávce zboží může být vyžadováno doložení živnostenského oprávnění s příslušným předmětem činnosti (stavební činnost, prodej zboží apod.). Jiné typy živnostenských listů neopravňují k nákupu se slevami. V případě, že je kupující plátcem DPH je zapotřebí doložit i „Osvědčení o registraci dph“. Tyto dokumenty jsou akceptovány v PP i EP podobě.

3.4. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za jakýkoli zásah vyšší moci, v jehož důsledku není možné dodržet termín dodávky, množství nebo sortiment objednaného materiálu.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit prodej kteréhokoliv z nabízených výrobků uvedených v prezentačních materiálech.

3.6. Objednávka musí obsahovat:
- kompletní údaje o objednateli (název, adresa, IČ, DIČ), tj. fakturační adresu
- kontaktní osobu objednatele vč. telefonu, mobilu a e-mailové adresy
- datum objednání, termín dodání
- specifikaci zboží (přesný název) a objednávané množství
- adresu místa dodání (liší-li se od fakturační adresy)
- způsob dopravy (osobní odběr v prodejním skladu Tetčice nebo Praha, doprava dodavatele, doprava zásilkou apod.)
- jméno a podpis oprávněné osoby

3.7. Kontaktní adresa pro objednávky:
Profimat s.r.o.
Rosická 359
664 17 Tetčice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující se zavazuje nakupovat zboží pod svým platným obchodním jménem, převzít je dle objednávky a zaplatit za něj sjednanou cenu v dohodnuté lhůtě. Uskutečněním nákupu prohlašuje, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k úhradě závazků vzniklých z kupní smlouvy. Při té příležitosti se rovněž zavazuje neupřednostnit mimo pořadí žádný jiný závazek na úkor závazku plynoucího z kupní smlouvy s prodávajícím.

4.2. U nových kupujících mohou být prodávajícím požadovány první platby v hotovosti, na dobírku nebo proforma fakturou.

4.3. Zákazníci obdrží při platbě v hotovosti hotovostní daňový doklad.

4.4. Při platbě prostřednictvím bankovního převodu obdrží odběratel na základě podepsaného dodacího listu fakturu s kopií dodacího listu. Standardní splatnost faktury je 14 dní, není-li jinou formou (např. rámcovou kupní smlouvou apod.) dohodnuto jinak.

4.5. Za termín úhrady je považován den, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

4.6. V případě, že část objednaného zboží nebude skladem bude fakturováno jen skutečně odebrané zboží.

4.7. Zboží v různých slevových akcích je možné platit pouze v hotovosti.

4.8. Závazným dokladem o předání zboží je kupujícím (nebo jím pověřeným zástupcem) podepsaný dodací list nebo převzatý hotovostní daňový doklad.

4.9. Případné reklamační řízení neopravňuje v žádném případě kupujícího ke krácení nebo zadržování fakturované částky.

4.10 V případě, kdy je kupující v prodlení s platbou za odebrané zboží je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky denně po termínu splatnosti faktury.

4.11. Do úplného zaplacení zboží (vč. DPH) kupujícím zůstává odebrané zboží majetkem prodávajícího bez ohledu na jiné formy dokumentů (dodací list apod.). Při nedodržení platebních podmínek kupujícím, při vyhlášení konkurzu nebo při likvidaci firmy kupujícího je prodávající oprávněn vzít dodané zboží zpět do své dispozice. Tato skutečnost má účinky odstoupení od kupní smlouvy. Případně vzniklé náklady může prodávající vymáhat od kupujícího.

4.12. V případě opakovaných pozdních plateb může být po kupujícím vyžadována platba předem nebo v hotovosti a mohou být omezeny nebo zrušeny zákazníkovi dříve přiznané slevy (viz bod 2.6. OP).

4.13. Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn předat pohledávku k vymáhání Agentuře (viz bod 1.4 OP) a zavazuje se v tom případě k úhradě smluvní pokuty ve výši 25% zpohledávky a dalších, případně vzniklých nákladů. Je-li to vzhledem kpovaze zboží možné je kupující vpřípadě neuhrazení ceny za dodávku také oprávněn vyžadovat vrácení dodaného zboží a veškeré náklady s tímto související požadovat po kupujícím k úhradě (viz bod 4.11 OP).

5. Expedice

5.1. Zboží, které je běžně na skladě se expeduje podle požadavků kupujícího. Máloobrátkové zboží, není-li momentálně skladem, je k dodání asi do 3-4 týdnů, konkrétní termín bude kupujícímu vždy oznámen (telefonicky nebo e-mailem).

5.2. Místem odběru zboží se rozumí prodejní sklad prodávajícího v Tetčicích nebo expediční sklad v Praze. V případě, že kupující využije služeb Regionálních prodejců je obchodní vztah realizovaný mezi Regionálním prodejcem a kupujícím (aktuální kontaktní údaje Regionálních prodejců jsou k dispozici na stránkách internetu firmy Profimat).

5.3. Kupující (nebo jím pověřený zástupce) je povinen překontrolovat sortiment, přebírané množství materiálu a jeho stav (neporušenost obalů apod.). Převzetím zboží jsou odsouhlaseny údaje uvedené na dokladech (hotovostní příjmový doklad nebo dodací list). Na pozdější reklamace není možné brát zřetel.

5.4. Převzetím zboží přechází na kupujícího (nebo jeho zástupce) veškerá odpovědnost za případné škody, které mohou na zakoupeném materiálu při následné manipulaci a přepravě vzniknout. Rovněž v případě dopravy zajišťované třetí osobou (objednanou prodávajícím nebo kupujícím) předáním zboží dopravci končí odpovědnost prodávajícího za množství, sortiment a případné škody na zboží.

5.5. Po vzájemné domluvě mezi stranami je také možné zajistit dopravu přímo na určené místo (skladu, stavby apod.) formou firemní dopravy prodávajícího nebo prostřednictvím zásilkové sběrné služby (PPL, Toptrans, DHL aj.). Kupující bere na vědomí, že dopravní náklady jdou k jeho tíži, není-li jinou formou (rámcová smlouva, slevová akce apod.) dohodnuto jinak.

5.6. Převzetím zboží, hotovostního dokladu (nebo dodacího listu) kupující prohlašuje, že se seznámil s veškerými dostupnými informacemi k zakoupenému zboží (viz bod 8.5 OP).

6. Skladování zboží, jeho balení a záruka, obalové hospodářství

6.1. Zboží je u prodávajícího skladováno podle jeho charakteru a doporučení výrobce.

6.2. V případě sypkých pytlovaných cementových směsí je doporučené skladování v suchých prostorách. U materiálů citlivých na teplotu pak v temperovaných místnostech (tj. při teplotách neklesajících pod +10oC).

6.3. Zboží je balené v originálních obalech od výrobce, které zaručují uchování vlastností výrobku minimálně po dobu 6 měsíců od data výroby, který je uveden výrobcem na obalu. V případě přebalení výrobku do menších odběratelských balení je prodávajícím použit obal stejných nebo lepších vlastností.

6.4. V případě balení výrobků do vratných obalů (kusových, skupinových nebo přepravních) jsou tyto obaly zahrnuty v daňovém dokladu prodávajícího za cenu obvyklou. Kupující má 7 dní na jejich navrácení v místě jejich nákupu proti daňovému dobropisu. Pokud této doby nevyužije, má se za to, že si obaly ponechal pro svoji potřebu.

6.5. V případě balení výrobků do jednorázových nevratných obalů (kusových, skupinových nebo přepravních) prohlašuje dodavatel, že je zapojen do systému sběru obalů prostřednictvím společnosti EKO-KOM, a.s. O této skutečnosti je kupující informován např. formou přiděleného osvědčení prodávajícímu (dokument v EP na internetových stránkách) nebo prostřednictvím příslušných piktogramů na výrobku. Kupující je povinen s obaly nakládat podle příslušných platných zákonů (např. 477/2001 Sb. v platném znění atd.).

7. Vrácení zboží

Nespotřebované zboží je možné po předchozí dohodě vrátit do prodejního skladu v Tetčicích. Tato služba je v nabídce pouze pro zákazníky z řad stavebních firem.

Prodávající si vyhrazuje právo tuto možnost odmítnout při nesplnění těchto podmínek:
- doložení nákupu v prodejním skladu v Tetčicích (nebo exp. skladu Praha)
- od data prodeje neuplynulo více jak 21 dní
- výrobek má neporušený obal a je bez viditelných poškození (skvrny od vody apod.)
- je-li na obalu výrobcem uvedeno datum výroby nesmí být do jejího vypršení lhůta kratší než 1 měsíc
- akceptování případné manipulační srážky z ceny zboží podle jeho druhu a vráceného množství

8. Reklamace

8.1. Případné reklamace zasílejte pouze písemnou formou (PP nebo EP). Na telefonické reklamace nebude brán zřetel, vyjma reklamací u nichž hrozí časové prodlení.

8.2. V reklamaci uveďte:
- kompletní údaje o objednateli (název, adresa, IČ, DIČ)
- kontaktní osobu objednatele vč. telefonu, mobilu či e-mailové adresy se kterou se má reklamace vyřizovat
- datum objednání a číslo dokladu prodávajícího
- specifikaci zboží (přesný název) a objednané množství
- přesný popis reklamované závady nebo neshody
- návrh způsobu vyřízení reklamace

8.3. Oprávněné reklamace budou vyřízeny na základě dohody o způsobu vyřízení v nejkratším možném termínu.

8.4. Prodávající prohlašuje, že informace poskytované k dodávaným výrobkům vycházejí z dostupných a v době dodání známých údajů.

8.5. Kupující a jeho pracovníci jsou povinni se seznámit s technickými listy výrobků, návody na použití a dalšími skutečnostmi (bezpečnostní listy aj.) nezbytnými ke správnému zacházení s výrobky. Tyto informace jsou dostupné v PP na výrobcích nebo v EP na internetových stránkách prodávajícího. Mají-li za to, že získané informace jsou pro jejich práci nedostatečné, jsou oprávněni požádat o technický servis (konzultaci, dozor, případně subdodávku). V případě, že této skutečnosti nevyužijí nemohou případně vzniklé škody nárokovat k vyřízení u prodávajícího. Za reklamaci proto nelze uznat ty skutečnosti, u nichž se jednoznačně jedná o nekvalifikovaný postup (přípravu, zacházení apod.) vyplývající z neznalosti s nakládáním s výrobkem.

9. Závěrečná ujednání

9.1. Prodávající je oprávněn změnit OP dle vývoje na trhu a podle svých obchodních potřeb a zavazuje se tyto podmínky zveřejnit. Zveřejněním se rozumí zpřístupnění OP kupujícím, např. ve formě textu v prodejním skladě (PP), na internetových stránkách, prezentačních CD-ROMech a na vyžádání v textové podobě (PP nebo EP).

9.2. Kupující je povinen se s OP před uskutečněním prodeje seznámit. OP jsou automaticky součástí obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, jako příloha daňově uznatelných dokladů, kupních smluv a dalších obchodních písemných forem. Převzetím zboží a hotovostního daňového dokladu, resp. dodacího listu a faktury vyjadřuje kupující s OP prodávajícího svůj souhlas.

Kontakt Tetčice

Sídlo firmy a prodejní sklad:

PROFIMAT s.r.o.
Rosická 359,
664 17 Tetčice
546 410 075
IČ: 60738901,
DIČ: CZ60738901

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba:

  Po-Pá 8:00–12:00, 13:00–16:00 h

Mapa Tetčice

Kontakt Praha

Expediční sklad v Praze:
Zde pouze výdej materiálu!

Lagermax spedice a logistika s.r.o.
U Prioru 1/1059,
161 00 Praha 6
220 196 634 Alena Paulíková
220 196 382 Monika Janoušková

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
uveďte místo vyzvednutí - sklad Praha

Provozní doba:

  Po-Pá 7:30–16:30 h


Mapa Praha

Kontakt Hranice

Expediční sklad v Hranicích:
Zde pouze výdej materiálu!

STAVBY OMO s.r.o.
Tovární ulice, před č.p. 1957
753 01 Hranice
602 685 503 p. Hub
725 746 871 p. Dagmar Haitlová

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
uveďte místo vyzvednutí - sklad Hranice

Provozní doba:

  Po-Pá 7:00–14:00 h


Mapa Hranice      Profimat © 1995– | HV